Wartość cierpienia

Progi naszego zakładu naznaczone są cierpieniem, które uszlachetnia i nadaje sens i wartość naszemu życiu. Cierpienie zaznacza się swoją obecnością w każdej epoce i we wszystkich narodach nie ustępując dziejów ludzkości. Jest ono wzniosłe, bo wszyscy chylą czoło przed ludzkim cierpieniem. Jest ono smutne i refleksyjne, bo nie zawsze są równe postawy ludzi wobec takiego cierpienia. Problem ten zawsze pozostanie tematem otwartym. Jest ono fenomenem powszechnym w świecie ludzkim oraz wezwaniem, które stale na nowo podejmowane jest przez człowieka. Tylko człowiek uświadamia sobie fakt cierpienia i tylko on może stawiać pytanie: DLACZEGO ? We współczesnym świecie wartość cierpienia nie jest na ogół należycie doceniana. Jako Zespół Ludzi, którzy opiekuje się chorymi z racji zawodu, powołania staramy się zrozumieć wartość i sens cierpienia niosąc profesjonalną pomoc medyczną.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporzšdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital św. Jerzego"
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@rodo-iodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będš w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporzšdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporzšdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będš wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będš przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa