Wartość cierpienia

Progi naszego zakładu naznaczone są cierpieniem, które uszlachetnia i nadaje sens i wartość naszemu życiu. Cierpienie zaznacza się swoją obecnością w każdej epoce i we wszystkich narodach nie ustępując dziejów ludzkości. Jest ono wzniosłe, bo wszyscy chylą czoło przed ludzkim cierpieniem. Jest ono smutne i refleksyjne, bo nie zawsze są równe postawy ludzi wobec takiego cierpienia. Problem ten zawsze pozostanie tematem otwartym. Jest ono fenomenem powszechnym w świecie ludzkim oraz wezwaniem, które stale na nowo podejmowane jest przez człowieka. Tylko człowiek uświadamia sobie fakt cierpienia i tylko on może stawiać pytanie: DLACZEGO ? We współczesnym świecie wartość cierpienia nie jest na ogół należycie doceniana. Jako Zespół Ludzi, którzy opiekuje się chorymi z racji zawodu, powołania staramy się zrozumieć wartość i sens cierpienia niosąc profesjonalną pomoc medyczną. .

Oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Komercyjny Oddział Opiekuńczo - Leczniczy udziela całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach stacjonarnych, oraz kontynuacji leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital św. Jerzego" pacjent jest przyjęty na czas określony.


szpital
 

Podstawowy pakiet świadczeń pielęgnacyjno - opiekuńczo - leczniczych udzielanych w Zakładzie obejmuje:

1. Świadczenia lekarskie;
2. Świadczenia pielęgniarskie;
3. Rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, celem zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
4. Świadczenia psychologa;
5. Terapię zajęciową;
6. Leczenie farmakologiczne;
7. Leczenie dietetyczne;
8. Zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne;
9. Zapewnienie badań diagnostycznych zleconych przez lekarza Zakładu;
10. Zapewnienie transportu sanitarnego;
11. Edukacje i poradnictwo zdrowotne.


OPIEKA DŁUGOTERMINOWA - DOMOWA

Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. ,,Szpital św. Jerzego" oprócz stacjonarnej opieki długoterminowej udziela świadczeń pielęgniarskich w domu chorego.
Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającym w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanych w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego złożona jest deklaracja wyboru.

Wszelkich informacji na temat opieki w domu chorego można uzyskać w naszym Zakładzie lub pod NUMEREM (089) 645 26 21 lub 645 28 66

CELEM PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - DOMOWEJ JEST:

1. Zapewnienie pacjentom świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowym,
2. Przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;
3. Realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;
4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym.
5. Edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin.
6. Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

SYSTEM KIEROWANIA DO PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DOMOWEJ:

Do pielęgniarskiej opieki mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt i wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:
- Kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia;
- Wykonywania opatrunków,
- Karmienia przez zgłębnik i przez przetokę;
- Pielęgnacji przetoki,
- Założenia i usunięcia cewnika jako stałe zlecenie lekarskie;
- Płukania pęcherza moczowego;
- Pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną.

Warunkiem objęcia chorego opieka domową jest :

- Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- Zgoda pacjenta wyrażona na piśmie,
- Określenia Skali Barthel przez pielęgniarkę środowiskową.


sala sala

sala

sala

sala sala

sala